ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
bulletไปยังหน้าเวบ card ใหม่บริษัท ยูนิเวอร์แซล ฟอร์มส อินดัสตรี้ จำกัด ก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2535 จนถึงปัจจุบัน ดำเนินงานมากว่า 20 ปี

เป็นโรงพิมพ์ ผู้ผลิต แบบพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง (คอมพิวเตอร์ฟอร์ม) ครบวงจร งานพิมพ์บัตรพลาสติก ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ด้วยเครื่องพิมพ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยช่างพิมพ์ที่ชำนาญงาน


UFI Form แบบพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง ( คอมพิวเตอร์ฟอร์ม )
งานพิมพ์กระดาษคอมพิวเตอร์ฟอร์ม เอกสารสำคัญของการดำเนินธุรกิจ เช่น ใบกำกับภาษี, ใบเสร็จรับเงิน, ใบส่งสินค้า ฯลฯ เพื่อบ่งบอกถึงเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร ยืนยันการทำธุรกรรมต่างๆ เพื่อความสะดวกในการจัดทำเอกสาร ที่มีส่วนประกอบข้อมูลในคอมพิวเตอร์ และ เครื่อง Printer ที่สามารถ Print กับกระดาษที่ทำสำเนาได้หลายชั้น

U-Fi Card งานพิมพ์บัตรพลาสติก
บริษัทฯ ได้เปิดสายการผลิต Plastic card ตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 โดยมีเครื่องพิมพ์ 6 สี ด้วยระบบ Digital Offset สามารถผลิต จำนวนน้อยได้ ( Printed On Demand ) และ เครื่องพิมพ์ระบบ Offset  4  สี

Plastic card ( Cards ) ถือเป็นสื่อกลาง ความสัมพันธ์ ระหว่าง ผู้ถือบัตรกับองค์กร เพื่อการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรที่ดี และสร้างความสำคัญของผู้ถือบัตร ( เอกสิทธิ์เฉพาะบุคคล ) ซึ่งเป็นสื่อการทำโปรโมชั่นอย่างมีคุณค่า

“บัตร” บ่งบอกถึงภาพลักษณ์ การสร้าง Brand หรือ เป็นส่วนหนึ่งในการเก็บข้อมูลเพื่อ เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาระบบต่อไป